Regulamin

123

Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

oraz CENTRUM KULTURY w Kamiennej Górze

przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

zapraszają do udziału w

V DOLNOŚLĄSKIM PRZEGLĄDZIE

TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GaleriON 2018

R E G U L A M I N

CEL: Promocja wytworów i produkcji artystycznych niepełnosprawnych twórców z DOLNEGO ŚLĄSKA oraz wyszukanie wśród nich szczególnie uzdolnionych.

ZGŁOSZENIA DO PRZEGLĄDU:

Zainteresowani uczestnicy, samodzielnie lub przy pomocy opiekunów przygotują reprodukcje swoich prac i występów w formie jpg-ów, plików mp3 lub mp4 i plików tekstowych (prace literackie). Do plików należy załączyć „metkę” z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, tytuł pracy lub występu), danymi opiekuna (adres e-mail, tel.) i placówki.

  • prace plastyczne (1 praca – reprodukcja w formie JPG)

Prace plastyczne obejmują także formy przestrzenne: rzeźby, konstrukcje, tkactwo…

Przy opisie należy podać wymiary oryginału pracy – zalecany format A4 – A3),

  • fotografii ( 1 – 3 sztuki w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18×27

  • prac literackich własnych /wiersz lub proza/ – 1 plik tekstowy objętości nie większej niż 1 strona A4,

  • prezentacji muzycznych lub wokalnych: jeden utwór/piosenka w pliku MP3 lub mp4, (wokal może być bez akompaniamentu),

  • recytacji: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.,

  • etiud tanecznych (solo, duet, formacja) – jedno nagranie video do 80 sek.,

  • małych formteatralnych – zapis fragmentu spektaklu do 150 sek.

Wyżej opisane pliki (reprodukcje/ nagrania/ teksty) opisane j.w. należy wysłać

do 8 czerwca 2018na następujące adresy e-mail:

OBRAZY / malarstwo, grafika/ – obrazy.galerion@gmail.com

FORMY /rzeźba, konstrukcje/ – formy.galerion@gmail.com

LITERY /poezja, proza/– litery.galerion@gmail.com

SŁOWA /recytacje/ – slowa.galerion@gmail.com

DŹWIĘKI /muzyczne i wokalne/ – dzwieki.galerion@gmail.com

RUCH /taniec/ – ruch.galerion@gmail.com

SCENA /formy teatralne/ – scena.galerion@gmail.com

FOTO – foto.galerion@gmail.com

Nadesłane pliki zostaną umieszczone na stronie www.galerion.org

KOMISJA ARTYSTYCZNA

Organizatorzy powołują komisję artystyczną, w skład której wchodzą : Małgorzata Karmińska – reżyser teatru dzieci i młodzieży (PWST), terapeutka zajęciowa, pedagog, komisarz wystawy i koordynator Przeglądu; Marek Dańczak – dyrektor CK Kamienna Góra – Koordynator Finału GaleriON 2018, Jacek Bruździak – polonista, reżyser (PWST), instruktor teatralny, Katarzyna Bernaś – instruktor teatralny; Marek Chomoncik – tancerz, choreograf, instruktor tańca; Anna Wiśniowska – grafik i fotografik (ASP Warszawa, ASP Wrocław), Zbigniew Stefański – poeta, kompozytor, lider grupy „Bez Jacka”, terapeuta, pedagog; J.Jerzy Karmiński - instruktor muzyki i teatru, reżyser Koncertu Galowego, przewodniczący komisji;

Komisja dokona oceny zgłoszonych prac/prezentacji, kwalifikując wybrane do udziału wWystawie Finałowej i Koncercie Galowym. Decyzja ta zostanie opublikowana na portalu www.galerion.org do 20 czerwca 2018. Organizatorzy nawiążą z Finalistami kontakt w celu uzgodnienia formy (i czasu) występu/ prezentacji w finale.

WYSTAWA FINAŁOWA I KONCERT GALOWY

Zakwalifikowane przez Komisję prace z dziedzin: OBRAZY, LITERY, FOTO finaliści wyślą pocztą lub kurierem do12 lipca 2018 (lub, po przerwie wakacyjnej, od 1-15 sierpnia) na adres: Małgorzata Karmińska, Przedszkole ABC ul. Piękna 62 b, 50 – 506 Wrocław; prace z dziedziny FORMY na adres: Anna Przerwa, Centrum Kultury58-400 Kamienna Góra, ul. Ściegiennego 11.

Prace zostaną oprawione (w miarę potrzeb) i wyeksponowane w galerii Muzeum w Kamiennej Górze. Autorzy prac wezmą udział w otwarciu i wernisażu wystawy w dniu Finału

FINAŁ Przeglądu GaleriON 2018 odbędzie się 17 września w Kamiennej Górze, w obiektach przygotowanych przez CK. W ramach Finału odbędą się:

- prezentacja wybranych spektakli teatralnych,

- wernisaż wystawy prac plastycznych i fotograficznych

- Koncert Galowy.

Zakwalifikowane grupy teatralne przedstawią spektakle (fragmenty) do 15 min. Fragmenty wybranych spektakli zostaną zaprezentowane w Koncercie Galowym.

Czas trwania pozostałych występów w koncercie zaplanowany jest następująco: utwory muzyczne i wokalne – do 5 minut; recytacje do 2 min., taniec do 5 min.

Dla wybranych przez komisję i reżysera muzyków, wokalistów przewidziane są dodatkowe warsztaty oraz próby z zespołem muzycznym.

Uczestnicy z opiekunami przyjadą na próby, występ i wernisaż na własny koszt. Organizatorzy zapewnią poczęstunek, upominki i dyplomy Laureata GaleriON 2018.

Zgłoszenie i udział w przeglądzie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie organizatorowi i zamieszczenie na stronie www.galerion.org wizerunku i danych osobowych uczestników i opiekunów oraz na umieszczanie i publikowanie prac w mediach w celu promocji przeglądu GaleriON.

Kontakty:

Koordynator Przeglądu: Małgorzata Karmińska, Stowarzyszenie MOTYL Wałbrzych

tel. 668 267 464; e-mail : galerion.koordynator@gmail.com

Koordynator FINAŁU: Marek Dańczak, tel.75 744 28 75 e-mail: mdk_kg@poczta.onet.pl

Opieka artystyczna: Jerzy Karmiński, prezes Stowarzyszenia MOTYL, reżyser finału

tel. 71 3050120, 604 697 941; e-mail: jkarminski@stowarzyszeniemotyl.org

V Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Nepełnosprawnych